RuEn

Vladislav Frolov

Upcoming Performances

Tomorrow, 19:00

Cast

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

September, 24, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

September, 24, 19:00

Cast

Old Stage, Gray Hall

September, 25, 19:00

Cast

New Stage, Small Hall

September, 25, 19:00

Old Stage, Green Hall

September, 26, 17:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase tickets

September, 26, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

September, 27, 20:00

Cast

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

September, 30, 19:00

Cast

New stage, Large Hall

Purchase tickets

September, 30, 19:00

Cast

Old Stage, Green Hall

October, 1, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 1, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 2, 14:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 3, 17:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 3, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 4, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 5, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 5, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 7, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 8, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 8, 19:00

Old Stage, Green Hall

October, 9, 14:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

October, 9, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 10, 14:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 10, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 11, 20:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 12, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 12, 19:00

Old Stage, Green Hall

October, 13, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 13, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 14, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 15, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 15, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 16, 14:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 16, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 16, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 17, 17:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 17, 19:00

Old Stage, Green Hall

October, 18, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 18, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 19, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 19, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 20, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 21, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 23, 19:00

Old Stage, Gray Hall

October, 24, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 24, 20:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 25, 19:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

October, 25, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 26, 20:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 27, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 27, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 28, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 28, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

October, 29, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

October, 30, 17:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

October, 30, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 2, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 4, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 6, 14:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 6, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 7, 17:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 10, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 10, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 13, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 14, 14:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 15, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 16, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 16, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 17, 19:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

November, 17, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 18, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 19, 19:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

November, 19, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 20, 17:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 20, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 21, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 22, 20:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 23, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 23, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 24, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 25, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 25, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 26, 19:00

New Stage, Small Hall

Purchase tickets

November, 26, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 27, 14:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

November, 27, 19:00

Old Stage, Green Hall

Purchase tickets

November, 28, 19:00

New stage, Large Hall

Purchase tickets

November, 30, 19:00

Old Stage, Gray Hall

Purchase tickets

Performances

  • Vladislav Frolov
  • Alexander Kirichenko
  • Yury Lebedev
  • Yevgeny Novikov
  • Natalia Savelieva
  • Stepan Sinitsyn
  • Pavel Tyapkin